TOC PREV NEXT INDEX

Put your logo here!


Glava 29
Ugovor o doivotnom izdravanju
Član 1204 Pojam
(1) Ugovorom o doivotnom izdravanju obavezuje se primalac izdravanja da prenese na davaoca izdravanja vlasnitvo na određenim stvarima ili kojim drugim pravima, a ovaj se obavezuje, u naknadu za to, da ga izdrava i brine se o njemu do kraja njegovog ivota, i da ga poslije smrti sahrani.
(2) Ako nije drugačije ugovoreno, obaveza izdravanja obuhvata davanje stana i hrane u domaćinstvu izdravaoca, ili na nekom drugom mjestu određenom ugovorom, kao i zadovoljavanje drugih potreba primaoca izdravanja i pruanja potrebne njege u bolesti.
(3) Prenos vlasnitva na davaoca izdravanja ugovorom moe biti odloen do smrti primaoca izdravanja.
(4) Doivotno izdravanje moe biti ugovoreno i u korist trećeg lica.
(5) Ovaj ugovor mogu zaključiti i lica koja su po zakonu obavezna da se međusobno izdravaju.
Član 1205 Forma
Ugovor o doivotnom izdravanju mora biti notarski obrađen.
Član 1206 Obezbjeđenje prava primaoca i davaoca izdravanja
(1) Ugovoreno ograničenje otuđenja ili opterećenja do smrti primaoca izdravanja moe biti upisano u javni registar.
(2) Ako je prenos vlasnitva na davaoca izdravanja odloen do smrti primaoca izdravanja, davalac izdravanja moe svoje pravo iz ugovora upisati u javni registar.
Član 1207 Odgovornost davaoca izdravanja za dugove primaoca izdravanja
Davalac izdravanja ne odgovara za dugove primaoca izdravanja, ali se moe ugovoriti da će određenim povjeriocima odgovarati za njegove postojeće dugove.
Član 1208 Doivotno izdravanje u korist vie lica
(1) Kad je doivotno izdravanje ugovoreno za vie lica, svako od njih ima zasebno pravo na određena davanja i činjenja.
(2) Smrću nekog od tih lica njegovo pravo na određena davanja i činjenja gasi se, i ne prelazi na ostala lica, izuzev ako je drugačije ugovoreno.
Član 1209 Neprenosivost prava
Potraivanja primaoca izdravanja prema davaocu izdravanja ne mogu se prenositi na drugoga.
Član 1210 Raskid ugovora o doivotnom izdravanju
(1) Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o doivotnom izdravanju i nakon to je počelo njegovo izvravanje.
(2) Ako prema ugovoru o doivotnom izdravanju ugovarači ive zajedno, pa se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički ivot postane nepodnoljiv, svaka strana moe traiti od suda raskid ugovora.
(3) Svaka strana moe traiti raskid ugovora ako druga strana ne izvrava svoje obaveze.
(4) U slučaju raskida ugovora svaka strana zadrava pravo da od druge strane trai naknadu koja joj pripada po optim pravilima imovinskog prava.
Član 1211 Uticaj promijenjenih prilika
(1) Ako su se poslije zaključenja ugovora prilike toliko promijenile da je njegovo ispunjenje postalo znatno oteano, sud će na zahtjev jedne ili druge strane njihove odnose iznova urediti ili ih raskinuti, vodeći računa o svim okolnostima.
(2) Sud moe pravo primaoca izdravanja preinačiti u doivotnu rentu, ako to odgovara jednoj i drugoj strani.
Član 1212 Prestanak ugovora o doivotnom izdravanju
(1) U slučaju smrti davaoca izdravanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, ako oni na to pristanu.
(2) Ako oni ne pristanu na produenje ugovora o doivotnom izdravanju, ugovor se raskida, i oni nemaju pravo traiti naknadu za prije dato izdravanje.
(3) Ako bračni drug i potomci davaoca izdravanja nisu u stanju da preuzmu ugovorne obaveze, oni imaju pravo traiti naknadu od primaoca izdravanja.
(4) Sud će ovu naknadu odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući pri tome u obzir materijalne prilike primaoca izdravanja i lica koja su bila ovlatena na produenje ugovora o doivotnom izdravanju.Quadralay Corporation
http://www.webworks.com
Voice: (512) 719-3399
Fax: (512) 719-3606
sales@webworks.com
TOC PREV NEXT INDEX